Viết về năm 2020

If you were writing a book about 2020, what would your first sentence be?

The world burned and a pandemic raged, but our collective failures could not arrest the dawn of new era of spaceflight that freed humanity to chase its destiny among the stars.-

By Eric Berger


Tạm dịch:

Nếu viết một cuốn sách về năm 2020, câu đầu tiên bạn sẽ viết như thế nào?

Thế giới bị đốt cháy và một đại dịch hoành hành, nhưng những thất bại tập thể của chúng ta cũng không thể trói buộc buổi bình minh của kỷ nguyên mới về tàu vũ trụ đã giải phóng loài người để theo đuổi vận mệnh giữa các vì sao.

admin