Tổng hợp các bài viết, clip của Thiền sư Nguyên Tuệ

Bài 001: Văn – Tư – Tu

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2475364469204511/?app=fbl

Bài 002: Đến để mà thấy

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2475493495858275/?app=fbl

Bài 003: Khổ Tập Diệt Đạo

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2475934582480833/?app=fbl

Bài 004: Tứ Thánh Đế

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2475952469145711/?app=fbl

Bài 005: Trung Đạo

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2476722175735407/?app=fbl

Bài 006: Con đường hai ngả

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2480459958694962/?app=fbl

Bài 007: Con đường độc nhất – Bốn niệm xứ

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2480462815361343/?app=fbl

Bài 008: Tứ như ý túc

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2480467558694202/?app=fbl

Bài 009: Ngũ căn – Ngũ lực

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2480482018692756/?app=fbl

Bài 010: Thất giác chi hay Bảy yếu tố giác ngộ

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2480483985359226/?app=fbl

Bài 011: Đâu là gốc đâu là ngọn của tu học

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2482099428531015/?app=fbl

Bài 012: Thấy – Biết và Kinh Pháp môn căn bản

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2482102971863994/?app=fbl

Bài 013: Giới luật là gốc hay Trí tuệ là gốc của Đạo Phật

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2482121775195447/?app=fbl

Bài 014: Người có trí trú giới: Niệm định tuệ hay Giới định tuệ

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2482134298527528/?app=fbl

Bài 015: Giới định tuệ hay Niệm định tuệ:

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2482161918524766/?app=fbl

Bài 016: Mục đích giáo pháp

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2484242581650033/?app=fbl

Bài 017: Nhất hướng

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2484320381642253/?app=fbl

Bài 018: Mục đích cuộc sống

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2489375694470055/?app=fbl

Bài 019: Hiểu lầm về Tứ Thánh Đế

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2489946814412943/?app=fbl

Bài 020: Niệm – Tư duy – Ý thức

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2492417130832578/?app=fbl

Bài 021: Liễu tri các pháp

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2497670543640570/?app=fbl

Bài 022: Hiểu đúng và hiểu sai về Chánh Niệm

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2497730863634538/?app=fbl

Bài 023: Hiểu đúng và hiểu sai về Chánh Định

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2497734390300852/?app=fbl

Bài 024: Chánh trí tuệ

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2497737136967244/?app=fbl

Bài 025: Chánh trí

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2497740010300290/?app=fbl

Bài 026: Chánh Kiến dẫn đầu

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2497749380299353/?app=fbl

Bài 027: Duyên khởi Chánh Tri Kiến

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498948980179393/?app=fbl

Bài 028: Tại sao chỉ là Tham ái

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498953950178896/?app=fbl

Bài 029: Chánh Niệm về Tham Sân Si

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498959060178385/?app=fbl

Bài 030: Liễu tri Tham Sân Si

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498961970178094/?app=fbl

Bài 031: Tâm là gì

https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498965153511109/?app=fbl Bài 032: Sự hiểu lầm về tâm https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498967223510902/?app=fbl Bài 033: Tâm Vô phân biệt và tâm Phân biệt https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498969790177312/?app=fbl Bài 034: Tâm hành Si https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498978200176471/?app=fbl Bài 035: Tưởng tri https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498983403509284/?app=fbl Bài 036: Tỉnh giác và Tánh Không https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498993613508263/?app=fbl Bài 037: Tánh Không https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2498997083507916/?app=fbl Bài 038: Thấy biết như thật Khổ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2499004180173873/?app=fbl Bài 039: Bản ngã https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2499006830173608/?app=fbl Bài 040: Ngã mạn https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2499009943506630/?app=fbl Bài 041: Đức Phật phủ nhận Bản ngã Linh hồn https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2499012223506402/?app=fbl Bài 042: Các hành Vô thường, các pháp Vô ngã https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2499016193506005/?app=fbl Bài 043: Buông xả là chấm dứt tư tưởng sở hữu https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2499019243505700/?app=fbl Bài 044: Luân hồi tái sinh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2499024930171798/?app=fbl Bài 045: Kiếp sau và không có kiếp sau https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2499028150171476/?app=fbl Bài 046: Thức tái sanh là Hoá sanh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504323316308626/?app=fbl Bài 047: Đạo quả – Niết bàn https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504330002974624/?app=fbl Bài 048: Khổ diệt hay Niết bàn https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504332602974364/?app=fbl Bài 049: Hai điều rất khó lãnh hội của Phật pháp https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504335676307390/?app=fbl Bài 050: Tin sâu nhân quả https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504341742973450/?app=fbl Bài 051: Tàm Quý là tài sản của bậc thánh Hữu học https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504345209639770/?app=fbl Bài 052: Bố thí https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504348276306130/?app=fbl Bài 053: Từ bi https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504351572972467/?app=fbl Bài 054: Bộc lưu https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504355629638728/?app=fbl Bài 055: Từ bỏ các phước báo https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504364149637876/?app=fbl Bài 056: Đoạn tận ba ái https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504365812971043/?app=fbl Bài 057: Giải thoát là như thế nào https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504564766284481/?app=fbl Bài 058: A La Hán https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504571646283793/?app=fbl Bài 059: Bậc thấu thị https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504577186283239/?app=fbl Bài 060: Có Phật thật không https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504589676281990/?app=fbl Bài 061: Tự mình nương tựa chính mình https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504595106281447/?app=fbl Bài 062: Niệm hơi thở vô, hơi thở ra https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504598786281079/?app=fbl Bài 063: Thân hành niệm https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504603602947264/?app=fbl Bài 064: Chỉ và Quán https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504612969612994/?app=fbl Bài 065: Tẩu hoả nhập ma https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504617972945827/?app=fbl Bài 066: Có cần thiết hỷ lạc của Chánh Định không https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504624722945152/?app=fbl Bài 067: Hành thiền có phải để thấy các pháp là Khổ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504633952944229/?app=fbl Bài 068: Tam pháp ấn đúng hay sai https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504637222943902/?app=fbl Bài 069: Lạc tu nhanh chứng https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504642532943371/?app=fbl Bài 070: Thực tại là Cảm Thọ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504657926275165/?app=fbl Bài 071: Thực tại của Phàm và Thánh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504665762941048/?app=fbl Bài 072: Con gà trống có mào đỏ chói https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504669649607326/?app=fbl Bài 073: Cuộc đời đã được lập trình https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504676312939993/?app=fbl Bài 074: Khúc nhạc dạo đầu https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504686316272326/?app=fbl Bài 075: Thay đổi thế giới https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504690372938587/?app=fbl Bài 076: Hy vọng https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504694696271488/?app=fbl Bài 077: Bị treo lơ lửng https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504698622937762/?app=fbl Bài 078: Đã biết vô thường sao còn phiền não? https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504701939604097/?app=fbl Bài 079: Kiến tánh thành Phật https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504706256270332/?app=fbl Bài 080: Thượng trí https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2504709936269964/?app=fbl Bài 081: Thấy và Biết của Phật hay Tri kiến Phật https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2512865142121110/?app=fbl Bài 082: Nội dung bài kinh Kalaka là Thấy Biết của Phật https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2512869242120700/?app=fbl Bài 083: Sự khác biệt giữa nhân loại và Đức Phật https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2512873318786959/?app=fbl Bài 084: Đức Phật và khoa học https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2512875528786738/?app=fbl Bài 085: Ràng buộc hay giải thoát đều là tư tưởng https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2512883605452597/?app=fbl Bài 086: Sống trong thực tại hiện tiền https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513087322098892/?app=fbl Bài 087: Tỉnh giác – Lối thoát Khổ ngay trong hiện tại https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513088925432065/?app=fbl Bài 088: Kỹ năng sống thích nghi https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513091498765141/?app=fbl Bài 089: Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513094802098144/?app=fbl Bài 090: Thực tướng Vô tướng https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513173948756896/?app=fbl Bài 091: Chấp Có, chấp Không và Trung đạo https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513501168724174/?app=fbl Bài 092: Chấp Có, chấp Không về Hạnh phúc https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513503892057235/?app=fbl Bài 093: Khoan vội tin cũng khoan vội bác bỏ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513508488723442/?app=fbl Bài 094: Hai loại đạo Phật https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513509662056658/?app=fbl Bài 095: Đạo Phật thật chỉ dành cho người trí https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513513145389643/?app=fbl Bài 096: Lý luận suông và thực chứng https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513514712056153/?app=fbl Bài 097: Đọc trọn bộ kinh Nikaya là khó https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513517248722566/?app=fbl Bài 098: Giải mã kinh A Di Đà https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513524208721870/?app=fbl Bài 099: “Tà” và “Chánh” trong Bát Tà Đạo và Bát Chánh Đạo https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513615142046110/?app=fbl Bài 100: Hai lỗi nghiêm trọng trong quá trình nhận thức https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513618855379072/?app=fbl Bài 101: Đức tin và Trí tuệ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513621802045444/?app=fbl Bài 102: Ngữ cảnh của ngôn từ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513626832044941/?app=fbl Bài 103: Đúng và sai https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2513631082044516/?app=fbl Bài 104: Nhất dạ hiền giả https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514851421922482/?app=fbl Bài 105: Chánh niệm và Trí tuệ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514971305243827/?app=fbl Bài 106: Vô Minh gốc https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514974655243492/?app=fbl Bài 107: Bốn điên đảo: Thường – Lạc – Ngã – Tịnh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514977965243161/?app=fbl Bài 108: Hồi đầu thị ngạn https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514980998576191/?app=fbl Bài 109: Buông xả cái gì? https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514983625242595/?app=fbl Bài 110: Tu để buông, vậy buông bỏ cái gì? https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514984655242492/?app=fbl Bài 111: Thấy sợi dây tưởng là con rắn https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514987478575543/?app=fbl Bài 112: Lý Duyên khởi và Vô thường, Vô ngã https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514989705241987/?app=fbl Bài 113: Tuệ tri vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514991515241806/?app=fbl Bài 114: Thiền Phật giáo https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514993925241565/?app=fbl Bài 115: Chánh Định với hai loại chú tâm https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514996565241301/?app=fbl Bài 116: Tương tác giữa Hoá sanh và Con người https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2514999071907717/?app=fbl Bài 117: Hiểu sai và hiểu đúng về định lý Duyên khởi https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2558983727509251/?app=fbl Bài 118: Than khóc trong giới luật bậc thánh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2559226900818267/?app=fbl Bài 119: Cú sốc bạo lực https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2559680464106244/?app=fbl Bài 120: Chấp thủ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2559967970744160/?app=fbl Bài 121: Giới không sát sinh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2561197337287890/?app=fbl Bài 122: Ngoại Không và Nội Không https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2561383617269262/?app=fbl Bài 123: Có phải “ngũ uẩn giai không” không? https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2568701049870852/?app=fbl Bài 124: Pháp cú 372 https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2650113615062928/?app=fbl Bài 125: Chánh Định https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2709941025746853/?app=fbl Bài 126: Vu Lan báo hiếu https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2863142840426670/?app=fbl Bài 127: Sự thật thực tại là gì và Khủng hoảng của vật lý học https://www.facebook.com/100052977140628/posts/236827768093126/ Bài 128: Sướng và Khổ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2963703153703971/?app=fbl Bài 129: Chịu đựng và chờ đợi https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2981041315303488/?app=fbl Bài 130: Thành công và thất bại https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2984130058327947/?app=fbl Bài 131: Tỉnh giác chính là Trực giác https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/2989711564436463/?app=fbl Bài 132: Giới cấm thủ và giới trong Giới luật bậc thánh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3000060823401537/?app=fbl Bài 133: Chứng ngộ Tứ Thánh Đế với Lạc và Hỷ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3004383769635909/?app=fbl Bài 134: Ý chỉ bài kinh Pháp môn căn bản https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3158572380883713/?app=fbl Bài 135: Chánh Niệm: Nhớ đến chú tâm ghi nhận các đối tượng nổi trội https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3448196508587964/?app=fbl Bài 136: Khổ Đế: Cầu bất đắc Khổ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3457703650970583/?app=fbl Bài 137: Đức Phật dạy nhìn đời như thế nào https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3538311542909793/?app=fbl Bài 138: Thấy sự thật gì qua đại dịch Covid-19 https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3571185632955717/?app=fbl Bài 139: Tiếp nhận và xử lý thông tin https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3584731201601160/?app=fbl Bài 140: Kinh Phạm võng và sự giác ngộ của Đức Phật https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588809381193342/?app=fbl Bài 141: Hữu tướng và Vô tướng https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588816181192662/?app=fbl Bài 142: Chấp Có, chấp Không và Lý Duyên khởi https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588818901192390/?app=fbl Bài 143: Chân Đế và Tục Đế https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588820777858869/?app=fbl Bài 144: Thiền nói https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588822541192026/?app=fbl Bài 145: Ai sẽ giải thoát https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588825121191768/?app=fbl Bài 146: Đốn rừng không đốn cây https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588827051191575/?app=fbl Bài 147: Pháp cú 243 (Vô minh và Minh) https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588828921191388/?app=fbl Bài 148: Pháp cú 282 https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588831474524466/?app=fbl Bài 149: Pháp cú 294 https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588837164523897/?app=fbl Bài 150: Thấy thực tại như chúng đang là https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588841001190180/?app=fbl Bài 151: Vô thường là Khổ hay Lạc https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3588843931189887/?app=fbl Bài 152: Hạnh phúc và Khổ đau https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3593475817393365/?app=fbl Bài 153: Đói ăn khát uống https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3593478384059775/?app=fbl Bài 154: Năm uẩn và Năm thủ uẩn https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3593481290726151/?app=fbl Bài 155: Chấp Ngã từ đâu sanh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3594867423920871/?app=fbl Bài 156: Năng kiến và Sở kiến https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3595005893907024/?app=fbl Bài 157: Thay cho lời tựa (Cuốn sách Đến để mà thấy) https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3597584276982519/?app=fbl Bài 158: Vô minh và Minh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3599405906800356/?app=fbl Bài 159: Cảm thọ https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3600814063326207/?app=fbl Bài 160: Ba trụ cột của pháp hành https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3600918103315803/?app=fbl Bài 161: Tuệ tri Tham Sân Si https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3602003776540569/?app=fbl Bài 162: Thất Thánh Tài hay Bảy tài sản của bậc thánh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3602006406540306/?app=fbl Bài 163: Bậc thánh A-la-hán có Thất Thánh Tài không https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3606341432773470/?app=fbl Bài 164: Hai loại xúc của Phàm và Thánh https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3612499112157702/?app=fbl Bài 165: Tuệ tri vô ngã https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/3841107339296877/?app=fbl Bài 166: Phân biệt hai loại hạnh phúc https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/4080381735369435/?app=fbl Bài 167: Gosinga – Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận https://www.facebook.com/2474902089250749/posts/4745188772222058/?app=fbl (Đang cập nhật)

TỔNG HỢP VIDEO BÀI GIẢNG KHÓA TU 10 NGÀY CỦA TỲ KHEO NGUYÊN TUỆ (Kênh Facebook)

Bài 1: Năm tính chất của giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và khéo thuyết giảng: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2453280848297068/?app=fbl

Bài 2: Mục đích cuộc sống: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2453324964959323/?app=fbl

Bài 3: Sự giác ngộ của Đức Phật: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2453383861620100/?app=fbl

Bài 4: Duyên khởi lộ trình tâm Bát Tà Đạo: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2453527824939037/?app=fbl

Bài 5: Đặc điểm Lộ trình tâm Bát Tà Đạo (Vô thường, Vô ngã): https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2453833571575129/?app=fbl

Bài 6: Đặc điểm Lộ trình tâm Bát Tà Đạo (Tâm biết Tưởng và Thức, Năm uẩn và Năm thủ uẩn, Khổ đế và Tập đế): https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2453838371574649/?app=fbl

Bài 7: Duyên khởi Lộ trình tâm Bát Chánh Đạo (Diệt đế và Đạo đế): https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2453844894907330/?app=fbl

Bài 8: Chánh niệm – Tỉnh giác: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454237548201398/?app=fbl

Bài 9: Chánh định – Tà định: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454250151533471/?app=fbl

Bài 10: Lý Duyên khởi: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454254998199653/?app=fbl

Bài 11: Kinh Nhất dạ hiền giả: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454475038177649/?app=fbl

Bài 12: Tâm giải thoát – Tuệ giải thoát: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454556461502840/?app=fbl

Bài 13: Kinh Pháp môn căn bản: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454565468168606/?app=fbl

Bài 14: Liễu tri bản ngã: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454929358132217/?app=fbl

Bài 15: Vận hành từ nghiệp nhân đi đến nghiệp quả: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454941698130983/?app=fbl

Bài 16: Luân hồi tái sanh: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454956144796205/?app=fbl

Bài 17: Sự tương tác giữa hóa sinh và con người: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454962581462228/?app=fbl

Bài 18: Đoạn tận Vô minh và Hữu ái: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2454967921461694/?app=fbl

Bài 19: Trung đạo: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2455288864762933/?app=fbl

Bài 20: Ba mươi bảy phẩm Đạo đế: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2455295711428915/?app=fbl

Bài 21: Bài kinh Kalaka bàn về Thấy Biết của Đức Phật: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2455330534758766/?app=fbl

Bài 22: Bốn điên đảo: Thường – Lạc – Ngã – Tịnh: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2455337918091361/?app=fbl

Bài 23: Tiểu kinh Đoạn tận ái: https://www.facebook.com/1606574459634382/posts/2455343998090753/?app=fbl

TỔNG HỢP BỘ VIDEO KHOÁ TU 9 NGÀY DO TỲ KHEO NGUYÊN TUỆ HƯỚNG DẪN (Kênh Youtube)

Ngày 1

BÀI 1. Pháp mà đức thế tôn khéo thuyết giảng https://youtu.be/RegflMnZSHA

BÀI 2. Mục đích cuộc sống https://youtu.be/tQNOxa2-f6Q

BÀI 3. Điều giác ngộ của Đức Phật https://youtu.be/cxKQKO3BkN8 (p1) https://youtu.be/X_YB483j6ZM

(p2) (del) https://youtu.be/lB_37a1oqHI

BÀI 4. Duyên khởi lộ trình tâm Bát tà đạo https://youtu.be/acl3vME6pOA (del) https://youtu.be/Pg24KiY1Fv4

Ngày 2

BÀI 5. Đặc điểm Lộ trình tâm Bát tà đạo https://youtu.be/oum4U-iz4Uo

BÀI 6. Duyên khởi Lộ trình tâm Bát chánh đạo https://youtu.be/2PrJN3A6ZEk

Ngày 3

BÀI 7. Chánh niệm Tỉnh giác https://youtu.be/mikqe8cJRM8

BÀI 8. Chánh định và Tà định https://youtu.be/8m6ta_pM2J4

Ngày 4

BÀI 9. Lý Duyên khởi (Định luật Nhân Quả) https://youtu.be/TuVBzGlySHQ

BÀI 10. Bản kinh Nhất Dạ Hiền giả https://youtu.be/1w3KJXGWYyQ

Ngày 5

BÀI 11. Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát https://youtu.be/t2Xg76mMUhg

BÀI 12. Bản kinh Pháp môn Căn bản https://youtu.be/f9qJC7HOVvs

Ngày 6

BÀI 13. Bản ngã và đoạn trừ bản ngã https://youtu.be/v9CwyjWI0Jk

BÀI 14. Vận hành từ nghiệp nhân đến nghiệp quả https://youtu.be/a61cvpE5wTQ

Ngày 7

BÀI 15. Luân hồi tái sinh https://youtu.be/MOwQWmjJtX0

BÀI 16. Thức tái sinh là hóa sinh https://youtu.be/17wZPlKQWOU

Ngày 8

BÀI 17. Đoạn trừ Vô minh và Hữu ái https://youtu.be/fuLwUrdHsYw

BÀI 18. Bản kinh Kalaka, Về cái thấy và biết của Ðức Phật https://youtu.be/Yb13N54EzlA

Ngày 9

BÀI 19. Về 37 Chi phần đạo đế https://youtu.be/I1sOy5IhqY4

BÀI 20. Bốn điên đảo, THƯỜNG- LẠC- NGÃ – TỊNH https://youtu.be/jCEbRDfae2I

admin